Podstawowa Opieka Zdrowotna w ramach NFZ

Podstawowa Opieka Zdrowotna

Podstawowa opieka zdrowotna (POZ)- jest częścią sytemu opieki medycznej, zapewniającą zdrowym i chorym osobom w każdym wieku, kompleksowe świadczenia zdrowotne. Świadczenia te udzielane są w warunkach ambulatoryjnych (w  przychodni), a w uzasadnionych medycznie przypadkach, również w domu pacjenta. Ukierunkowane są na zachowanie zdrowia, profilaktykę, wczesne rozpoznawanie i leczenie chorób oraz pielęgnację.

Najlepiej jeśli cała rodzina korzysta z pomocy tego samego lekarza rodzinnego. Dzięki temu lekarz w procesie diagnostyczno-terapeutycznym może uwzględnić również czynniki środowiska domowego, nauki, pracy, przewidywać możliwość wystąpienia niektórych chorób i wdrażać odpowiednie działania, aby zatrzymać lub spowolnić rozwój choroby.

Wyboru lekarza POZ, pielęgniarki i położnej można dokonać składając deklarację w dowolnie wybranej przychodni, która świadczy usługi w ramach umowy z NFZ. Nie ma rejonizacji, przychodnia nie musi znajdować się w miejscu zameldowania. Możemy wybrać przychodnię np. w miejscu zamieszkania, w pobliżu miejsca pracy, przedszkola czy szkoły. Co więcej, deklarację wyboru lekarza POZ, pielęgniarki, położnej można składać osobno, w różnych placówkach.

Aktualnie Centrum Medyczne BioVirtus posiada umowę z Narodowym Funduszem Zdrowia na świadczenia realizowane przez lekarza POZ oraz pielęgniarkę. Nie posiadamy umowy na świadczenia realizowane przez położną.

W przypadku osób niepełnoletnich wyboru dokonują rodzice/opiekunowie prawni.

Noworodki do 6 miesiąca życia, bez nadanego numeru PESEL, mogą być zgłaszane na listę lekarza/pielęgniarki/położnej POZ na podstawie ubezpieczenia rodzica lub opiekuna prawnego.

Po ukończeniu przez dziecko 6 miesiąca życia, rodzic/ opiekun prawny powinien złożyć nową deklarację, podając PESEL dziecka, w innym wypadku system informatyczny NFZ zaznaczy deklarację dziecka jako nieaktywną.

Osoby poniżej 16. roku życia są przyjmowane wyłącznie w obecności opiekuna prawnego lub faktycznego ( opiekun faktyczny może udzielić jedynie zgody na zbadanie pacjenta). Osoby, które ukończyły 16. rok życia mogą być przyjmowane samodzielnie po okazaniu  pisemnej zgody opiekuna prawnego.

Stany nagłe

Podczas pobytu poza miejscem zamieszkania, np. na wakacjach, pacjent ma prawo do świadczeń podstawowej opieki zdrowotnej w sytuacji nagłego zachorowania lub nagłego pogorszenia stanu zdrowia.

Każdemu pacjentowi przysługuje prawo do bezpłatnej zmiany lekarza POZ/pielęgniarki/położnej do 3 razy w roku. Każda kolejna zmiana jest płatna 80 zł.

Opłaty nie pobiera się w przypadku:

  • zmiany miejsca zamieszkania przez pacjenta;
  • zaprzestania udzielania świadczeń opieki zdrowotnej przez wybranego lekarza, pielęgniarkę czy też położną podstawowej opieki zdrowotnej;
  • z innych przyczyn, niezależnych od woli pacjenta.

Wizyty u lekarzy rodzinnych odbywają się od poniedziałku do piątku w godzinach 8:00 – 18:00, z wyłączeniem dni ustawowo wolnych od pracy.

Zachęcamy do składania deklaracji w naszej Przychodni. Wystarczy telefonicznie lub osobiście umówić się na wizytę a wszelkich formalności dopełnimy 5-10 min przed planowaną wizytą, po okazaniu dokumentu tożsamości.

Lekarz POZ

Zakres świadczeń i zadań realizowanych w ramach POZ jest szczegółowo określony przez odpowiednie przepisy prawa. Do kompetencji lekarza rodzinnego należy:

WYDAWANIE RECEPT

Lekarz POZ może wystawiać recepty na leki refundowane. Może również kontynuować przewlekłe leczenie zalecone przez lekarza innej specjalności, po otrzymaniu pisemnej informacji o rozpoznaniu choroby, sposobie leczenia, ordynowanych lekach, zakresie ich stosowania i dawkowaniu. Ceny leków refundowanych są takie same w każdej aptece.

SKIEROWANIE NA BADANIA LABORATORYJNE

Określone badania laboratoryjne można wykonać w ramach Narodowego Funduszu Zdrowia na podstawie ważnego skierowania od lekarza POZ pracującego w Centrum Medycznym BioVirtus.

Materiał do badań pobierany jest w gabinecie zabiegowym w Przychodni lub uzasadnionych medycznie przypadkach, materiał może zostać pobrany w domu pacjenta.

Wykaz badań laboratoryjnych, które można wykonać w ramach NFZ : http://www.przychodnia-biovirtus.pl/koszyk-swiadczen.html

SKIEROWANIE NA BADANIA DIAGNOSTYCZNE

Jeśli zachodzi konieczność, lekarz podstawowej opieki zdrowotnej może skierować pacjenta na badania diagnostyczne, takie jak USG czy RTG w ramach Narodowego Funduszu Zdrowia. Badania są wykonywane na podstawie ważnego skierowania od lekarza POZ pracującego w Centrum Medycznym BioVirtus w]pracowni, z którą dana przychodnia podpisała umowę.

Wykaz badań diagnostycznych, które można wykonać w ramach NFZ : http://www.przychodnia-biovirtus.pl/koszyk-swiadczen.htm

SKIEROWANIE DO GABINETU ZABIEGOWEGO

W gabinecie zabiegowym wykonywane są procedury pozostające w kompetencjach lekarza POZ i wymagające jego udziału, związane bezpośrednio z udzielaną poradą lekarską. W uzasadnionych sytuacjach, zabiegi mogą być wykonywane również w domu pacjenta. Jeśli zabieg może być wykonany przez pielęgniarkę, lekarz wydaje skierowanie do gabinetu zabiegowego.

 

SKIEROWANIE NA LECZENIE UZDROWISKOWE

Wystawiając skierowanie na leczenie uzdrowiskowe lekarz POZ bierze pod uwagę aktualny stan zdrowia pacjenta, wskazania i ewentualne przeciwwskazania. Do skierowania lekarz dołącza aktualne wyniki podstawowych badań. W przypadku dorosłych, ponowne skierowanie nie może być wystawione wcześniej niż przed upływem 12 miesięcy od dnia zakończenia przez pacjenta ostatniego leczenia uzdrowiskowego albo rehabilitacji uzdrowiskowej.

Zgodnie z Rozporządzeniem Ministra Zdrowia z dnia 7 lipca 2011 r. w sprawie kierowania na leczenie uzdrowiskowe albo rehabilitację uzdrowiskową (Dz.U. 2011 nr 142 poz. 835, par. 2, ust 1, pkt. 1 i 2), w przypadku dorosłych - zalecana częstotliwość korzystania z leczenia uzdrowiskowego albo rehabilitacji uzdrowiskowej to nie częściej niż raz na 18 miesięcy. Przepisu tego nie stosuje się do leczenia uzdrowiskowego w szpitalu uzdrowiskowym, do rehabilitacji uzdrowiskowej w szpitalu uzdrowiskowym oraz do uzdrowiskowego leczenia ambulatoryjnego.

Lekarz specjalista w dziedzinie balneoklimatologii i medycyny fizykalnej lub rehabilitacji medycznej zatrudniony w NFZ, na podstawie danych zawartych w skierowaniu i dołączonej dokumentacji medycznej, dokonuje oceny celowości skierowania.
Skierowanie wystawione nieprawidłowo lub z niepełnymi informacjami nie jest przez Fundusz rozpatrywane.
O terminie rozpoczęcia turnusu, miejscu i rodzaju leczenia pacjent jest powiadamiany nie później niż 14 dni przed datą rozpoczęcia turnusu.

Jeśli pacjent nie może skorzystać z leczenia uzdrowiskowego w wyznaczonym terminie, powinien bezzwłocznie zwrócić skierowanie do Oddziału Funduszu. W przypadku uzasadnionego zwrotu skierowania (wypadek losowy, choroba, pobyt w szpitalu), Fundusz wyznacza nowy termin realizacji skierowania, zgodnie z pierwotną datą wpływu skierowania. Nieuzasadniony zwrot skierowania traktowany jest jak złożenie nowego skierowania.

Turnus leczenia uzdrowiskowego w sanatorium trwa 21 dni, a rehabilitacji uzdrowiskowej - 28 dni.

Pacjent ponosi koszty przejazdu do sanatorium (i z powrotem) a także częściową odpłatność za  wyżywienie i zakwaterowanie. Odpłatność za pobyt w sanatorium uzdrowiskowym zależy od sezonu oraz standardu zajmowanego pokoju. Stawki określa minister zdrowia w drodze rozporządzenia.

 

SKIEROWANIE NA REHABILITACJĘ

Lekarz POZ może wystawić pacjentowi skierowanie do poradni rehabilitacyjnej lub na szczegółowo określone zabiegi fizjoterapeutyczne wykonywane w poradni lub w uzasadnionych medycznie przypadkach w domu pacjenta.

SKIEROWANIE DO PORADNI SPECJALISTYCZNEJ/SZPITALA

Lekarz podstawowej opieki zdrowotnej może skierować pacjenta do poradni specjalistycznej lub do szpitala. Pacjent ma prawo wyboru poradni specjalistycznej i szpitala posiadającego umowę z NFZ w danym zakresie, na terenie całej Polski. (nie obowiązuje rejonizacja). Pomocny w wyszukaniu poradni specjalistycznej/szpitala może być Zintegrowany Informator Pacjenta.

Aby skierować pacjenta do poradni specjalistycznej czy szpitala muszą istnieć ku temu przesłanki zdrowotne, tzn.  lekarz musi stwierdzić, na podstawie badania przedmiotowego i badań pomocniczych,  że leczenie powinno być kontynuowane przez specjalistę w danej dziedzinie lub w warunkach szpitalnych.

Może to wynikać z potrzeby wykorzystania wiedzy i doświadczenia specjalisty w danej dziedzinie, potrzeby wykonania badań, na które lekarz rodzinny nie może wydać skierowania albo konieczności kontynuowania leczenia w warunkach szpitalnych, gdy cel leczenia nie może być osiągnięty przez leczenie ambulatoryjne.

Podczas pobytu w szpitalu, świadczeniodawca jest zobowiązany do zapewnienia pacjentowi nieodpłatnych  badań diagnostycznych, niezbędnych leków i wyrobów medycznych. Zabronione jest wystawianie pacjentowi w trakcie jego pobytu w szpitalu recept na leki i wyroby medyczne do realizacji w aptekach ogólnodostępnych oraz zleceń na środki pomocnicze (np. pieluchomajtki, worki stomijne).

TRANSPORT SANITARNY

Lekarz podstawowej opieki zdrowotnej podejmuje decyzję o konieczności zapewnienia pacjentowi transportu sanitarnego, oraz ocenia czy transport będzie bezpłatny, częściowo lub całkowicie odpłatny.

Pielęgniarka POZ

W ramach świadczeń podstawowej opieki zdrowotnej, Centrum Medyczne BioVirtus zapewnia opiekę pielęgniarską. Usługi pielęgniarskie można wykonać na podstawie ważnego skierowania od lekarza POZ pracującego w Centrum Medycznym BioVirtus.

Materiał do badań pobierany jest w gabinecie zabiegowym w Przychodni lub w uzasadnionych medycznie przypadkach, materiał może zostać pobrany w domu pacjenta.

 

 

Opieka pielęgniarska:
od poniedziałku do piątku w godzinach 08:00-18:00.
Punkt pobrań:
od poniedziałku do piątku w godzinach 08:00-10:00.
Punkt szczepień dzieci:
poniedziałki w godzinach 09:00-13:00, środy w godzinach 14:00-17:00.

W związku z pandemią koronawirusa, obowiązują zapisy na na usługi pielęgniarskie.

Grafik przyjęć

Poniższy grafik może ulec zmianom.

Godziny przyjęć dorosłych i dzieci chorych

 

PONIEDZIAŁEK

WTOREK

ŚRODA

CZWARTEK

PIĄTEK

      14:00–17:00 14:00-17:00  
    13:00-17:00   10:00-14:00  
Lek.
Milena Kuklewska-Polakowska
08:00-13:00 08:00-14:00 08:00-13:00 08:00-13:00 12:00-18:00
Lek.
Anna Prokop
12:00-17:00   12:00-17:00   08:00-13:00

Godziny przyjęć dzieci zdrowych (szczepienia oraz bilanse)

 

PONIEDZIAŁEK

WTOREK

ŚRODA

CZWARTEK

PIĄTEK

Lek.
Milena Kuklewska-Polakowska
09:00-13:00        
      14:00-17:00    

Godziny realizacji świadczeń pielęgniarskich i badań diagnostycznych

 

PONIEDZIAŁEK

WTOREK

ŚRODA

CZWARTEK

PIĄTEK

Opieka pielęgniarska

08.00-18.00

08.00-18.00

08.00-18.00

08.00-18.00

08.00-18.00

Punkt pobrań 08:00-10:00 08:00-10:00 08:00-10:00 08:00-10:00 08:00-10:00
Punkt szczepień dzieci 09:00-13:00   14:00-17:00    
EKG 11:00-18:00 11:00-18:00 11:00-18:00 11:00-18:00 11:00-18:00
USG         16:00-18:00
Badania rentgenowskie (Spółdzielnia Rentgenologów ul. KEN 19, wejście od ul. Borsuka) 07:00-20:00 07:00-20:00 07:00-20:00 07:00-20:00 07:00-20:00