Zapraszamy pracodawców do zawierania z nami umowy na objęcie pracowników opieką specjalisty medycyny pracy.

 

Badania wstępne oraz okresowe, zgodnie art. 12 ust. 1 ustawy z dnia 27 czerwca 1997 r. o służbie medycyny pracy (tekst jedn.: Dz. U. z 2014 r. poz. 1184), powinny być wykonywane na podstawie pisemnej umowy zawartej przez pracodawcę z placówką medycyny pracy.

Zgodnie art. 229 § 4 ustawy z dnia 26 czerwca 1974 r. - Kodeks pracy (tekst jedn.: Dz. U. z 2014 r. poz. 1502 z późn. zm.) – dalej k.p. pracodawca nie może dopuścić do pracy pracownika bez aktualnego orzeczenia lekarskiego stwierdzającego brak przeciwwskazań do pracy na określonym stanowisku w warunkach pracy opisanych w skierowaniu na badania lekarskie.